Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy
www.dietetykświnoujscie.pl prowadzony przez firmę Poradnia Dietetyczna Maciej Bońkowski
ul. Markiewicza 34A/5 72-600 Świnoujście NIP 9860147440 REGON 321439470 dalej zwaną
też „Sklepem”).


§2


1. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na
udostępnieniu do pobrania z konta Klienta w Sklepie, takich treści cyfrowych jak: e-booki, eksiążki, e-diety.
2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność
do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego
www.dietetykwankowicz.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną
dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.dietetykswinoujscie.pl niezwiązanych
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
5. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność e-wydania
z umową.
6. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której ewydanie stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli e-wydanie jest obciążone prawem osoby
trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu e-wydaniem wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


§3


1. Klient wybiera e-wydanie z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej
www.dietetykwankowicz.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień
związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.


§4


1. Cena towaru wyświetlana jest przy tytule lub nazwie danej pozycji.


§5


1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o e-wydaniach jak najdokładniej
odpowiadały rzeczywistości.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i
wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak
również do dokonywania zmian ceny towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o
których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach
złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
wyprzedaży.
3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje e-wydaniach podawane na stronach
Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.


§6


Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem
przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia
oraz wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto.


§7


W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych
od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub
telefonicznie, odpowiednio na adres: bonkowski.md@gmail.com, lub pod numerem tel.:
505959728


§8


1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu
dostępności e-wydań w Sklepie.
2. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym
Sklep informuje Klientów na stronie internetowej.


§9


1. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§10


1. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Sklepie.
2. E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i
możliwości pobrania.


§11


1. Sklep oferuje poniższe formy płatności za zamówione e-wydania:
a) przelewem – e-wydanie będzie możliwe do odbioru w momencie zaksięgowania wpłaty na
Koncie Sklepu
Numer i rachunku bankowego Sklepu:
PKO BP 56 1020 4870 0000 5502 0078 7978

b) szybkimi płatnościami: przelewy24 – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po
wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu, że cała należność za towar została uiszczona.


§12


1. Każdy Klient na dowód zakupu e-wydania otrzymuje potwierdzenie zakupu w postaci
paragonu lub faktury.
2. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w
zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając
złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną
wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub
drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania zamówienia.


§13


2. Sklep nie realizuje zamówień e-wydań poza granicę Polski.


§14


1. Złożone zamówienie może zostać anulowane drogą telefoniczną pod numerem telefonu:
505959728 lub drogą mailową: bonkowski.md@gmail.com
2. Anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.


§15


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia,
4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli,
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od Umowy,


§ 16


1. W stosunku do Konsumenta Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych
przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.
3. Niezgodność e-wydania z umową ma miejsce w szczególności, gdy:
a) e-wydanie nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie
albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia,
b) Konsumentowi e-wydanie zostało przekazane w stanie niezupełnym;
c) e-wydanie nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez
sprzedawcę.

§17


1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:
bonkowski.md@gmail.com
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni


§18


1. Sklep Internetowy www.dietetykswinoujscie.pl dokłada wszelkich starań by zgromadzone
przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych w Sklepie Internetowym
www.dietetykswinoujscie.pl jest firma Poradnia Dietetyczna Maciej Bońkowski ul.
Markiewicza 34A/5 72-600 Świnoujście NIP 9860147440.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia
innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została
zamówiona.
4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem
umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych.
5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Sklep w
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane
osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu składania
zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą
elektroniczną, w tym usługi newsletter.
9. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych

sunshirtheart-pulseleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram