REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH

Poradnia Dietetyczna Maciej Bońkowski


§ 1.Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez
Dietetyka Macieja Bońkowskiego na rzecz Pacjentów.

 

§ 2.Definicje

Dietetyk – Maciej Bońkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Poradnia
dietetyczna Maciej Bońkowski ul. Markiewicza 34A/5, 72-600 Świnoujście NIP: 9860147440
REGON: 321439470
Pacjent - każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych Dietetyka
Materiały - jadłospisy, diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zwane w dalszej części
także dietą.


§ 3.Przedmiot działania

1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety,
plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą impedancji elektrycznej. Usługi te
wykonywane są odpłatnie.
2. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania
wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta
osobiście u Dietetyka.


§ 4.Zakres pracy Dietetyka

Dietetyk wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie układania i bilansowania diet, opieki
zdrowotnej służące profilaktyce, zachowani, przywracaniu i poprawie zdrowie.


§ 5.Obowiązki Pacjenta

1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia
wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka
prawidłowej diety.
2. Pacjentem jest każda osoba która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych
u Dietetyka Macieja Bońkowskiego lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu
pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,
3. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi
wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
4. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka
dietach.
5.Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń
Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.
6. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej
jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien
skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.
8. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty email lub telefonu.
9. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez
Dietetyka dietę.
10. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety,
jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji
elektrycznej.


§ 6.Obowiązki Dietetyka

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia
indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.
2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty email, telefonu oraz strony internetowej.

§ 7.Ochrona prywatności

Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi
osobowymi wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem,
który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 8.Postanowienia końcowe

1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością
o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz
organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty
końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków
lub za negatywne skutki stosowania diety.
2. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie
zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonej
diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.
3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta
wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom
trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim,
kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność
prawną za naruszanie praw autorskich.


ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (t.j Dz. U. 2020 r. 849) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Poradni Dietetycznej
Maciej Bońkowski. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji
co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego
zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w
wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em,
uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku.
Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty
leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu
usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.

sunshirtheart-pulseleaf linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram